Algemene voorwaarden van Atelier Luiten

Algemeen:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Atelier Luiten en klanten.

1.2 Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3 Atelier Luiten is een goud- en zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt Atelier Luiten zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

1.4 Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1 De overeenkomst tussen Atelier Luiten en een klant komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Atelier Luiten, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Atelier Luiten aan de klant om een aanbod te doen.

Vaststelling van de prijs:

3.1 De tussen Atelier Luiten en de klant overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2 Van de tussen Atelier Luiten en de klant overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren.

3.3 Indien tussen Atelier Luiten en een klant een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de klant om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Atelier Luiten overgaat tot de vervaardiging, is de klant gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De klant dient dan echter wel de tot op dat moment door Atelier Luiten gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan Atelier Luiten te voldoen.

Betalingsverplichtingen:

4.1 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 30 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant, door middel van elektronische betaling, dan wel door middel van girale betaling op een nader door Atelier Luiten aan te wijzen rekening. De klant is niet gerechtigd om zonder toestemming van Atelier Luiten over te gaan tot verrekening.

4.3 Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim. Atelier Luiten heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Atelier Luiten, zonder ingebrekestelling, aan de klant de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de klant, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Atelier Luiten de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4 Indien de overeenkomst tussen Atelier Luiten en de klant betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Atelier Luiten een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de klant de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5 Atelier Luiten is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de klant in rekening te brengen. Atelier Luiten dient in dit verband tussentijds aan de klant te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Atelier Luiten, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de klant, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Intellectuele eigendommen:

5.1 De door Atelier Luiten vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Atelier Luiten, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van Atelier Luiten, niet toegestaan.

Leveringsverplichtingen:

6.1 Levering door Atelier Luiten vindt plaats doordat de zaak in het bezit wordt gesteld van de klant of de zaak in de macht van de klant wordt gesteld.

6.2 Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3 Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de klant Atelier Luiten in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.

6.4 Indien Atelier Luiten niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is zij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering haar niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5 Atelier Luiten is niet in verzuim indien de niet nakoming van haar leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de klant niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6 Indien de klant verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Atelier Luiten gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de klant in rekening te brengen. Atelier Luiten dient in dit verband tussentijds aan de klant te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Atelier Luiten, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de klant, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1 Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Atelier Luiten kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Atelier Luiten niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2 Bij het in bewaring geven van een zaak zal Atelier Luiten de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties kunnen niet voor rekening van Atelier Luiten komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3 Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de klant het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4 De eigendom van een door Atelier Luiten te leveren zaak gaat pas over op de klant wanneer al het door de klant uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de klant, volledig aan Atelier Luiten zijn voldaan.

7.5 Atelier Luiten zal, indien zij genoodzaakt is om gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De klant zal aan Atelier Luiten alle medewerking verlenen teneinde haar in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

Klachten, gebreken en garantie:

8.1. De klant heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de klant van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 21 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Atelier Luiten mede te delen

8.2 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke over­dracht van de zaak, aan de klant, bij voorkeur schriftelijk en gespe­ci­ficeerd, aan Atelier Luiten te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onver­wijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 21 dagen na het verstrij­ken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Atelier Luiten te worden meegedeeld.

8.3 Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de klant jegens Atelier Luiten met betrekking tot de betreffende gebre­ken.

8.4 De klant dient Atelier Luiten schriftelijk aan te manen de zaak te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien Atelier Luiten niet binnen 21 dagen overgaat tot herstel van de zaak, na ontvangst, is de klant gerechtigd een derde de zaak te laten herstellen en de kosten daarvan op Atelier Luiten te verhalen.

8.5 Atelier Luiten garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte mate­riaal gedurende een termijn van 24 maanden na de leve­ring, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optre­den in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

  1. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoor­schriften dan wel ander dan het voorzien­de normale gebruik;
  2. normale slijtage;
  3. be- en/of verwerking en/of reparatie door derden, waar­onder begrepen de koper;
  4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  5. materialen of zaken, die door de koper aan de verko­per ter be- en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
  6. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor­zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toege­past, alsmede van door of namens de koper aange­leverde materialen en zaken.

8.7 Indien de klant zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Atelier Luiten tot demontage, reparatie of andere werkzaamhe­den met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet over­gaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Forumkeuze en rechtskeuze:

9.1 Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Atelier Luiten zich bevindt.

9.2 Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Privacybeleid Atelier Luiten

10.1 Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

10.2 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, aankoopgeschiedenis en sporadisch data zoals trouw- of geboortedata. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen.